Arş. Gör. Dr. ERDEM CAN ÖZTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. ERDEM CAN ÖZTÜRK

T: (0282) 250 2741

M eozturk@nku.edu.tr

W eozturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ESKİ TÜRK EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2011-2014
Tez: Lâmi´î Çelebi´nin Şevâhidü´n-nübüvve Tercümesi (İnceleme - Tenkitli Metin - Dizin) (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / ESKİ TÜRK EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2008-2010
Tez: ´Alî Cemâleddîn ‘Arûz-ı Türkî, ‘İlm-i Kavâfî, Sanâyi’-i Şi’riyye ve ‘İlm-i Bedî’ (İnceleme – Metin – Sözlük – Tıpkıbasım) (2010)
Lisans
Üniversite: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2004-2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-
Arş. Gör. Dr. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2014-
Araş. Gör. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2011-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Klasik Türk Edebiyatı
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZTÜRK E. C., Lâmi´î Çelebi´nin Şevâhidü´n-nübüvve Tercümesi´ne İlâveleri ve Moton Kalesi Fetih-nâmesi, Journal of Turkish Studies, vol. 11, pp. 313-338, 2016.
Özgün Makale EBSCO, DOAJ, ICAAP, ASOS, MLA, AMIR, SC, DJS, ULAKBİM Erişim Linki
2. ÖZTÜRK E. C., Tayyâr-zâde Atâ’nın Kayıp Eseri: Fülkü’l-Me’ânî fî Medîhi’s-Sultânî, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi - Selçuk University Journal of Studies in Turcology, pp. 327-345, 2016.
Özgün Makale ASOS INDEX, EBSCO, MLA, TÜBİTAK, ULAKBİM, SOBİAD Erişim Linki
3. ÖZTÜRK E. C., Vardar Yenicesi Şairlerinin Coğrafya Tasavvurları ve Balkanlar, Yeni Türkiye, vol. 2, pp. 2453-2460, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ÖZTÜRK E. C., Şeyhoğlu´nun Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ´sı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 8, pp. 188-208, 2015.
Özgün Makale EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM Erişim Linki
5. ÖZTÜRK E. C., Molla Câmî’den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır Es-Sirozî’nin ‘Alâ’imü’n-nübüvve’si, Sufi Araştırmaları - Sufi Studies, vol. 6, pp. 15-30, 2015.
Özgün Makale MLA, EBSCO, ASOS Erişim Linki
6. ÖZTÜRK E. C., 18. Yüzyıl Dîvânlarında Çeşme Tarihleri, Journal of Turkish Studies, vol. 8, pp. 1303-1315, 2013.
Özgün Makale EBSCO, DOAJ, ICAAP, ASOS, MLA, AMIR, SC, DJS, ULAKBİM Erişim Linki
7. ÖZTÜRK E. C., Seyyid Nizamoğlu’nun Mürşid ve Müridler Hakkındaki Manzumeleri, Sufi Araştırmaları - Sufi Studies, vol. 4, pp. 35-57, 2013.
Özgün Makale Ulakbim, MLA, EBSCO, ASOS
8. ÖZTÜRK E. C., ‘Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi’nin Manzum Şemâ’il-i Şerîf Tercümesi, Journal of Turkish Studies, vol. 72, pp. 889-902, 2012.
Özgün Makale EBSCO, DOAJ, ICAAP, ASOS, MLA, AMIR, SC, DJS, ULAKBİM Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZTÜRK E. C., Ali Cemaleddin´in Arûz-ı Türkî İsimli Eserine Dâir, Üniversite, Enstitü Dergisi (Hakemli), cilt 9, ss. 374-389, 2011.
Özgün Makale ASOS Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZTÜRK E. C., ‘Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi’nin Şemâ’il-i Şerîf Tercümesi, Yayın Yeri: İdeal Kültür Yayınları, 2017.
Bilimsel Kitap
2. ÖZTÜRK E. C., Kuş Dili - Dilde, Edebiyatta ve Sanatta Kuşlar, Bölüm: Klâsik Türk Şiirinde Bir Garip Kuş: Serçe / Güncişk / Usfûr, Yayın Yeri: Dergâh Yayınları, Editör: Emine Gürsoy Naskali, Ayşe Şeker, 2017.
Bilimsel Kitap
3. ÖZTÜRK E. C., Lâmi î Çelebi nin Şevâhidü n nübüvve Tercümesi İnceleme Tenkitli Metin Dizin, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, 2015.
Bilimsel Kitap
4. ÖZTÜRK E. C., Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Bölüm: "İbrahim İbn Hızır", Yayın Yeri: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, 2014.
Erişim Linki
5. ÖZTÜRK E. C., Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Bölüm: "Ahî-zâde Abdülhalim", Yayın Yeri: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, 2014.
Erişim Linki
6. ÖZTÜRK E. C., Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Bölüm: "Ali Cemâleddin", Yayın Yeri: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, 2013.
Erişim Linki
7. ÖZTÜRK E. C., Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Bölüm: "Ayn-ı Ekber Şeyh Mehmed Efendi", Yayın Yeri: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, 2013.
Erişim Linki
8. ÖZTÜRK E. C., Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Bölüm: "Ferdî Abdullah", Yayın Yeri: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, 2013.
Erişim Linki
9. ÖZTÜRK E. C., Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Bölüm: "Seyyid Nizamoğlu", Yayın Yeri: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com, 2013.
Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZTÜRK E. C., Hayretî, Usûlî ve Hayâlî Divanlarında Yer Adları ve Balkanlar, III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu (10.05.2012-12.05.2012).
Tam metin bildiri
2. ÖZTÜRK E. C., 18. Yüzyıl Divanlarında Çeşme Tarihleri, V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına) (Uluslararası).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZTÜRK E. C., "Diyarbekirli Sa´îd Paşa´nın "Mîzânü´l-Edeb" İsimli Belâgat Kitabına Dâir",, III. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu (05.03.2009-06.03.2009).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ULAKBİM
2. HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ULAKBİM
3. HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ULAKBİM
4. Sufi Araştırmaları - Sufi Studies, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, ASOS
Ulusal Projeler
1. Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi´nin Şemail-i Şerif Tercümesi (Transkripsiyonlu Metin), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 26.06.2015-11.10.2016.